Umowa w sprawie warunków użytkowania

Data ostatniej zmiany: 25 listopada 2009 r.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, GDYŻ OPISUJĄ ONE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

SPIS TREŚCI
Wstęp/Informacje o Social Project, Inc. oraz Witrynach społecznościowych
Prawo do korzystania z serwisu
Rejestracja i bezpieczeństwo
Zastrzeżone prawa do platformy Flux; Ograniczona licencja
Treści użytkownika publikowane na Witrynach społecznościowych funkcjonujących w oparciu o platformę Flux
Zasady postępowania
Reklama, złośliwe oprogramowanie (malware)
Konkursy, loterie, aukcje, promocje
Witryny zewnętrzne
Opłaty
Dezaktywacja lub zamknięcie konta Flux
Kontakty między Członkami; Spory
Zapewnienia użytkownika
Zastrzeżenia; Ograniczenia odpowiedzialności
Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością
Obowiązujące prawo; Właściwość rzeczowa i miejscowa; Inne warunki
 
WSTĘP/INFORMACJE O SOCIAL PROJECT, INC. ORAZ WITRYNACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Niniejszy dokument stanowi oficjalną Umowę w sprawie warunków użytkowania („Umowa”) dla platformy Flux („Flux”, „my”, „nas/nam” lub „nasz(e)”), internetowego serwisu społecznościowego oraz serwisu social media (mediów społecznościowych) oraz witryn internetowych Flux znajdujących się pod adresem www.Flux.com oraz www.socialproject.com („Witryny Flux”). Flux oraz Witryny Flux są udostępniane przez Social Project, Inc. („Social Project”). Social Project jest spółką należącą do grupy MTV Networks („MTVN”). MTVN jest oddziałem Viacom International Inc. (razem z MTVN „Spółki dominujące”.)

Przy użyciu platformy Flux możemy również zapewniać zasoby i utrzymywać pewne części witryn będących własnością Spółek dominujących lub stron trzecich („Witryny zewnętrzne”). Witryny Flux oraz Witryny zewnętrzne stanowią grono witryn społecznościowych, zwanych przez nas w niniejszym dokumencie „Witrynami społecznościowymi” Witryny społecznościowe korzystające z zasobów Flux umożliwiają zarejestrowanym użytkownikom („Członkom”) zakładanie indywidualnych profili internetowych, wyświetlanie treści, wymianę informacji i komentarzy oraz tworzenie sieci kontaktów w ramach pojedynczej Witryny społecznościowej lub w ramach kilku takich Witryn.

Niniejsze warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem, a Social Project, Flux i Spółkami dominującymi. Korzystając z platformy Flux oraz dowolnych Witryn społecznościowych użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszej Umowy oraz wszelkich dodatkowych warunków, którym podlegają produkty lub usługi oferowane na platformie Flux lub za jej pośrednictwem, takie jak programy nagród, kluby członkowskie oraz poczta elektroniczna, a które to warunki zostaną udostępnione wraz z takimi produktami lub usługami („Warunki dodatkowe”). Możemy również udostępnić regulamin uczestnictwa („Regulamin”) mający zastosowanie do pewnych działań i usług, w tym m.in. konkursów oraz loterii, programów nagród, klubów członkowskich oraz poczty elektronicznej. Nasza Polityka prywatności, Warunki dodatkowe oraz Regulamin zostają niniejszym włączone do niniejszej Umowy na zasadzie odniesienia. Niniejsza Umowa obowiązuje bez względu na sposób dostępu do platformy Flux lub Witryn społecznościowych przez użytkownika – czy to za pośrednictwem komputera osobistego, urządzenia mobilnego lub jakiejkolwiek innej technologii lub urządzenia znanego obecnie lub które zostanie opracowane lub odkryte w przyszłości (każdorazowo „Urządzenie”), jak również bez względu na fakt czy użytkownik uzyskuje do nich dostęp jako Członek, czy też jako użytkownik innego rodzaju. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy, a jakimikolwiek Warunkami dodatkowymi, rozstrzygające będą Warunki dodatkowe, o ile nie stanowią one wyraźnie inaczej. Korzystanie przez użytkownika z danej Witryny społecznościowej może również podlegać jej własnym warunkom, o ile takie istnieją („Warunki strony trzeciej”). W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy, a jakimikolwiek Warunkami strony trzeciej, rozstrzygające będą postanowienia niniejszej Umowy.

Wyrażenie „używać/korzystać” lub „używanie/korzystanie” w niniejszej Umowie oznacza każdorazowo sytuację gdy Członek lub inny użytkownik, bezpośrednio lub pośrednio, przy pomocy maszyny lub Urządzenia lub bez ich pomocy, uzyskuje dostęp, wchodzi w interakcję, używa, wyświetla, ogląda, drukuje lub kopiuje z platformy Flux lub jakichkolwiek Witryn społecznościowych, przesyła, odbiera lub wymienia dane lub komunikuje się z Flux lub jakimikolwiek Witrynami społecznościowymi lub też w jakikolwiek inny sposób użytkuje, czerpie korzyści, wykorzystuje lub wchodzi w styczność z jakąkolwiek funkcją, usługą lub cechą platformy Flux lub jakichkolwiek Witryn internetowych w jakimkolwiek celu, czy też usiłuje dokonać tych czynności.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany w dowolnym czasie części niniejszej Umowy bez uprzedzenia. Jeżeli dokonamy takich zmian, opublikujemy lub wyświetlimy informacje o istotnych zmianach na Witrynach Flux i/lub skontaktujemy się z użytkownikiem, przy czym forma zawiadomienia pozostaje w naszej gestii. Z chwilą dokonania zawiadomienia, zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, a dalsze korzystanie z serwisów i witryn przez użytkownika będzie oznaczać jego zgodę na przestrzeganie tak zmienionych postanowień. W przypadku braku zgody ze strony użytkownika na takie zmiany lub jakąkolwiek przyszłą Umowę, użytkownik nie może korzystać z platformy Flux ani Witryn Flux. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie treści, funkcje oraz działania mające związek z platformą Flux. O ile nie wskażemy inaczej, niniejsza Umowa nie reguluje żadnych treści stron trzecich, żadnych części Witryn społecznościowych niekorzystających z zasobów Flux, ani też żadnych odnośników, które mogą kierować użytkownika do Witryn zewnętrznych (witryn stron trzecich zdefiniowanych poniżej).

 
 1. PRAWO DO KORZYSTANIA Z SERWISU

Platforma Flux oraz Witryny Flux są oferowane i udostępniane wyłącznie użytkownikom, którzy ukończyli 13 lat, a w przypadku niektórych funkcji (w tym m.in. rejestracji oraz subskrypcji biuletynu) obowiązywać mogą podwyższone kryteria wiekowe lub inne wymagania kwalifikacyjne. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy Flux lub Witryn Flux użytkownicy w wieku 13-17 lat oraz użytkownicy niepełnoletni w świetle prawa obowiązującego w miejscu ich zamieszkania proszeni są o zapoznanie się z niniejszą Umową razem ze swoimi rodzicami lub opiekunami. Do czasu osiągnięcia pełnoletniości w świetle miejscowego prawa, użytkownik zaświadcza, że jego rodzice lub opiekunowie wyrazili zgodę na korzystanie przez niego z platformy i Witryn Flux, zaakceptowali postanowienia niniejszej Umowy w jego imieniu, a użytkownik zobowiązuje się udostępnić im w każdym czasie swój aktualny adres e-mail użyty podczas rejestracji oraz aktualne hasło. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że jego rodzice lub opiekunowie mogą zwrócić się do nas o zmianę lub cofnięcie możliwości korzystania przez niego z platformy i Witryn Flux lub dostępu do nich, a my możemy to uczynić na ich prośbę w dowolnym czasie, bez uprzedzenia lub ponoszenia wobec kogokolwiek odpowiedzialności. Korzystając z serwisu, użytkownik tym samym potwierdza, że ma przynajmniej 13 lat lub więcej – wiek wymagany dla niektórych funkcji oraz że spełnia wszelkie inne wymagania kwalifikacyjne. Jeżeli użytkownik nie ma jeszcze skończonych 13 lat lub więcej – wiek wymagany w przypadku niektórych funkcji i/lub nie spełnia innych wymagań kwalifikacyjnych, proszony jest o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z platformy Flux oraz Witryn Flux oraz o nieprzesyłanie żadnych informacji o sobie. Jeżeli stwierdzimy, że użytkownik, który nie ukończył 13 lat, przekazał nam Informacje osobowe (zdefiniowane poniżej), usuniemy je.

Flux i Witryny Flux działają w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że użytkownik uzyskuje dostęp do sieci społecznościowej w USA. Flux i Witryny Flux podlegają amerykańskiemu prawu oraz zgodnie z nim są prowadzone. Social Project oraz Spółki dominujące nie składają żadnego oświadczenia jakoby platforma Flux oraz Witryny Flux podlegały prawu innych krajów oraz były prowadzone zgodnie z prawem takich innych krajów. Użytkownik musi zdawać sobie sprawę, że wszelkie Informacje osobowe, które zostały udostępnione nam przez niego lub które pozyskaliśmy w wyniku korzystania przez użytkownika z platformy Flux lub Witryn społecznościowych, będą gromadzone w USA lub zostaną przekazane do USA przez Witryny społecznościowe lub w ich imieniu. Poprzez użytkowanie Flux lub Witryn społecznościowych lub uczestnictwo w nich i/lub udostępnienie nam swoich Informacji osobowych, użytkownik (a) wyraża zgodę na przekazanie, przetwarzanie i/lub przechowywanie wszelkich Informacji osobowych oraz innych informacji udostępnionych Flux i/lub Witrynom społecznościowym, (b) przyjmuje do wiadomości, że prawo amerykańskie przewiduje niższy standard ochrony danych osobowych, niż prawa innych krajów, w tym m.in. Unii Europejskiej oraz (c) przyjmuje, że Flux i Witryny Flux będą gromadzić, przekazywać, przetwarzać i/lub przechowywać oraz postępować z Informacjami osobowymi oraz innym informacjami użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz prawem amerykańskim. W związku z tym, użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń, które mogą powstać na gruncie prawa i przepisów mających do niego zastosowanie w jego lub jakimkolwiek innym kraju lub jurysdykcji.

 
 1. REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Rejestrując się jako Członek Witryny społecznościowej użytkownik rejestruje się zarówno na platformie Flux, jak i na Witrynie społecznościowej. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności, która określa sposób w jaki możemy wykorzystać gromadzone przez nas informacje pozwalające na identyfikację użytkownika („Informacje osobowe”), w tym, na przykład, możliwość udostępnienia takich Informacji osobowych Witrynom społecznościowym, na których użytkownik się rejestruje. Sposób wykorzystania takich udostępnionych informacji przez Witryny społecznościowe użytkownika regulują ich własne polityki prywatności, dlatego też użytkownik powinien uważnie zapoznać się z osobnymi politykami każdej Witryny społecznościowej, na której się rejestruje.

W celu rejestracji na platformie Flux oraz Witrynie społecznościowej, użytkownik musi podać ważny adres e-mail oraz hasło (łącznie zwane „Identyfikatorem użytkownika”), jak również pewne inne informacje. Użytkownik ma obowiązek podać wyłącznie prawdziwe, kompletne oraz aktualne informacje na swój temat. Identyfikator użytkownika zapewnia użytkownikowi dostęp do swojego konta Flux oraz do tych funkcji oferowanych przez Witryny społecznościowe, na których się rejestruje, które korzystają z zasobów Flux. Użytkownikowi nie wolno zezwalać nikomu na dostęp lub korzystanie ze swojego konta Flux lub Identyfikatora użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelką aktywność mającą miejsce na jego koncie Flux lub z wykorzystaniem jego Identyfikatora użytkownika. Użytkownicy w wieku 13-17 lat oraz użytkownicy niepełnoletni w świetle prawa obowiązującego w miejscu ich zamieszkania mają obowiązek udostępnić w każdym czasie swoim rodzicom lub opiekunom prawnym swój aktualny Identyfikator użytkownika. Użytkownikowi nie wolno ujawniać nikomu swojego Identyfikatora użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas w przypadku powzięcia przekonania, że może mieć miejsce nieautoryzowany dostęp lub użycie jego konta Flux lub Identyfikatora użytkownika lub jakikolwiek inny problem w zakresie bezpieczeństwa. Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, przenosić lub przekazywać swojego konta Flux, ani Identyfikatora użytkownika.

Podczas rejestracji na Witrynie społecznościowej, użytkownik musi wybrać nazwę wyświetlaną, która będzie wyświetlana obok jego zdjęcia dołączonego do profilu w obrębie Witryny społecznościowej. Nazwy wyświetlane nie są niepowtarzalne, w związku z czym użytkownicy mogą wybrać takie same lub podobne nazwy wyświetlane. Użytkownik ma możliwość zmiany swojej nazwy wyświetlanej. W momencie rejestracji na Witrynie społecznościowej użytkownik może również wybrać unikalny adres URL profilu (adres domeny ‘permalink’), który zostanie skojarzony z jego profilem. (W przypadku niektórych Witryn społecznościowych, wybór adresu URL profilu może być wymagany). W przypadku niewybrania adresu URL profilu, nie będzie to miało wpływu na profil użytkownika, z tym że posiadał on będzie przypadkowy adres internetowy. Po zalogowaniu, użytkownik może zarządzać swoją nazwą wyświetlaną oraz adresem URL profilu z poziomu rozwijanego menu „More” (Więcej) lub „My Pages” (Moje strony), wybierając „Account” (Konto) (lub „My Account” (Moje konto)). Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub usunięcia wyświetlanej nazwy użytkownika i/lub adresu URL profilu w dowolnym czasie, bez uprzedzenia lub ponoszenia wobec kogokolwiek odpowiedzialności.

 
 1. ZASTRZEŻONE PRAWA DO PLATFORMY FLUX; OGRANICZONA LICENCJA

Platforma Flux oraz Witryny Flux, w tym m.in. oprogramowanie, aplikacje, bazy danych, informacje, układ, tekst, grafiki, stylistyka, tekst reklamowy oraz inna własność intelektualna stanowią nasza zastrzeżoną własność lub zastrzeżoną własność naszych licencjodawców z wszelkimi prawami zastrzeżonymi. Pod warunkiem spełnienia przez użytkownika wymagań kwalifikacyjnych oraz przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, udzielamy użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp do platformy Flux oraz Witryn Flux oraz na korzystanie z nich. Ta ograniczona licencja jest niewyłączna i obejmuje wyłącznie osobisty niekomercyjny użytek oraz nie może być przedmiotem sublicencji, przeniesienia, przy czym może zostać cofnięta w dowolnym czasie bez uprzedzenia z dowolnego powodu. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, użytkownik nie może wgrywać, pobierać, wyświetlać, rozpowszechniać, kopiować, zmieniać, tworzyć opracowań, przechowywać, sprzedawać, przenosić, ani użytkować platformy Flux lub Witryn Flux, ani też zezwalać innym na powyższe bez naszej wyraźnej zgody. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zastrzeżeń, informacji lub ograniczeń dotyczących platformy Flux, Witryn Flux lub dostępnych na nich treści (innych niż własne Treści użytkownika) oraz nie wolno mu usuwać, ani ingerować w treść takich zastrzeżeń, informacji lub ograniczeń. O ile niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, żadne postanowienia niniejszej Umowy nie mogą być interpretowane jakoby na ich podstawie udzielona została jakakolwiek licencja na prawa własności intelektualnej. Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie mogą być interpretowane jakoby na ich podstawie udzielone zostały jakiekolwiek prawa własności platformy Flux lub Witryn Flux. Flux oraz Witryny Flux chronione są na mocy amerykańskich federalnych i stanowych praw i przepisów, jak również obowiązujących zagranicznych praw, przepisów oraz traktatów, a każde nieuprawnione użycie może narazić użytkownika na odpowiedzialność cywilną lub karną lub obie formy odpowiedzialności.

FLUX, FSHARE, SOCIAL PROJECT oraz inne logo, wzory, grafiki, ikony oraz nazwy usług Flux stanowią zarejestrowane znaki, znaki lub wizualne postacie produktu będące naszą własnością i/lub własnością Spółek dominujących w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach i nie mogą być używane bez naszej wyraźnej zgody i/lub wyraźnej zgody Spółek dominujących.

 
 1. TREŚCI UŻYTKOWNIKA PUBLIKOWANE NA WITRYNACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W OPARCIU O PLATFORMĘ FLUX
 1. STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI; MONITORING
 2. Jako Członek, użytkownik może przekazywać, publikować oraz udostępniać na platformie Flux i Witrynach społecznościowych lub za ich pośrednictwem materiały, w tym np. zdjęcia, obrazy, nagrania dźwiękowe, nagrania wideo, utwory audiowizualne, utwory muzyczne, utwory pisane oraz inne pliki, opracowania utworów, tłumaczenia, adaptacje lub wersje tych materiałów, dołączone do nich metadane lub inną dokumentację lub informacje opisowe, jak również wszystkie tagi i komentarze powiązane z takimi materiałami, bez względu czy takiego powiązania dokonał sam użytkownik, inni Członkowie lub użytkownicy, my lub ktokolwiek inny (łącznie zwane „Treściami użytkownika”). Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać żadnych nieodpowiednich Treści użytkownika, my natomiast mamy prawo odrzucić, usunąć lub w inny sposób, jaki uznamy za stosowny, potraktować wszelkie takie treści, w tym np. Treści użytkownika, które według naszego wyłącznego uznania:

  1. łamią lub naruszają prawa jakiejkolwiek innej osoby, w tym np. prawa autorskie innych osób lub ich prawo do prywatności;
  2. są niezgodne z prawem, mają charakter pogróżek, zastraszania, nękania, wyzysku, są brutalne, obraźliwe, nienawistne, oszczercze, obsceniczne, seksualnie dwuznaczne lub niedwuznaczne, nieprzyzwoite lub w inny sposób szkodliwe lub które mogą przeszkadzać innym osobom w korzystaniu lub czerpaniu przyjemności z platformy Flux lub Witryn społecznościowych;
  3. zawierają Informacje osobowe dotyczące innej osoby, bez wyraźnej zgody takiej osoby;
  4. noszą znamiona oszustwa, są fałszywe lub wprowadzają w błąd;
  5. mają charakter komercyjny, w tym np. materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe, spam, phishing lub inne niezamówione wiadomości;
  6. zawierają wirusy komputerowe lub inne destruktywne lub szkodliwe pliki lub programy;
  7. mają na celu próbę uzyskania nieuprawnionego dostępu do platformy Flux lub Witryn społecznościowych, podłączonych komputerów, Urządzeń lub sieci lub danych użytkowników lub które w inny sposób modyfikują lub ingerują w użytkowanie lub funkcjonowanie Flux lub Witryn społecznościowych;
  8. stanowią, pochwalają lub namawiają do działalności przestępczej lub zostały opublikowane w nielegalnym celu; lub
  9. w inny sposób naruszają postanowienia niniejszej Umowy, jakiekolwiek Warunki dodatkowe lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

  W przypadku powzięcia wiedzy o jakimkolwiek profilu Użytkownika, Treściach użytkownika lub innych materiałach na platformie Flux lub Witrynach społecznościowych, które zdają się naruszać postanowienia niniejszej Umowy w sprawie warunków użytkowania (na przykład zawierają materiały dla dorosłych, podżegają do nienawiści, stanowią spam lub phishing), prosimy o zgłoszenie nam takiego przypadku celem weryfikacji klikając w ikonę ‘Flag’ (ikona z flagą). W przypadku przekonania, że Treści użytkownika lub inne materiały naruszają prawa autorskie użytkownika do utworu, prosimy o postępowanie zgodnie z procedurami opisanymi w Polityce w zakresie przestrzegania praw autorskich.

  Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści użytkownika. Nie gwarantujemy prawdziwości, dokładności lub wiarygodności Treści użytkownika, ani też nie aprobujemy, ani nie popieramy jakichkolwiek poglądów lub opinii wyrażonych w Treściach użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne Treści użytkownika, w tym np. za wszelkie wiadomości lub materiały przesłane z poziomu swojego konta Flux. Użytkownik powinien zawsze zachowywać kopię wszelkich przesłanych materiałów, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone Treści użytkownika. Potwierdzenie przesłania Treści użytkownika nie stanowi potwierdzenia, że otrzymaliśmy jakiekolwiek materiały.

  Nie kontrolujemy żadnych przesyłanych Treści użytkownika. Niemniej jednak, zastrzegamy sobie prawo (bez uszczerbku dla naszych innych praw) do monitorowania platformy Flux oraz Witryn społecznościowych w dowolnym czasie, bez uprzedzenia lub ponoszenia wobec kogokolwiek odpowiedzialności. Jeżeli stwierdzimy, według własnego uznania, że jakiekolwiek elementy Treści użytkownika naruszają niniejszą Umowę lub są dla nas nie do przyjęcia z jakiegokolwiek innego powodu, możemy: (a) odrzucić, dokonać edycji, zmienić format lub usunąć Treści użytkownika; (b) uniemożliwić użytkownikowi przesyłanie innych Treści użytkownika; i/lub (c) cofnąć użytkownikowi dostęp do platformy Flux i/lub Witryn społecznościowych lub zabrać możliwość korzystania z nich. Wyłączamy wszelką odpowiedzialność z tytułu jakiegokolwiek monitorowania, modyfikacji lub usunięcia Treści użytkownika lub zaniechania tych czynności.

  W celu ochrony naszych Członków oraz partnerów przed nieuprawnionymi reklamami lub ofertami, zastrzegamy sobie wszelkie prawa, w tym np. prawo do ograniczenia liczby wiadomości wysyłanych na platformie Flux lub za jej pośrednictwem. Jeżeli użytkownik będzie odpowiedzialny za przesyłanie niechcianej i niezamawianej korespondencji z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego działania wyrządzają nam znaczną szkodę, której wielkość byłaby niezmiernie trudna do oszacowania. W związku z tym, użytkownik zobowiązuje się zapłacić nam kwotę 50,00 USD (pięćdziesiąt dolarów) za każdą taką niezamówioną wiadomość, która to kwota odpowiada rozsądnej wycenie takiej szkody.

  W przypadku otrzymania zawiadomienia o jakimkolwiek roszczeniu z tytułu naruszenia, które spełnia pewne wymagania prawne, takie jak wymagania, które w świetle amerykańskiego prawa autorskiego spełniać musi wezwanie do usunięcia danych o bezprawnym charakterze, możemy usunąć Treści użytkownika, których roszczenie dotyczy. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania informacji funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości, agencjom rządowym oraz pod przymusem sądowym lub ustawowym w celu ochrony praw, interesów lub bezpieczeństwa naszych Członków lub użytkowników, Spółek dominujących lub ogółu społeczeństwa lub w celu wypełnienia prawnych lub ustawowych obowiązków, czy też obowiązków w zakresie kontroli lub zapewnienia zgodności z przepisami.

  Wymagamy od innych poszanowania naszych praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej. Podobnie, szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. W przypadku powzięcia przekonania, że Treści użytkownika lub inne materiały na platformie Flux lub Witrynach społecznościowych naruszają prawa autorskie użytkownika do utworu, prosimy o postępowanie zgodnie z procedurami opisanymi w naszej Polityce w zakresie przestrzegania praw autorskich.

 3. ZASTRZEŻONE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI DO TREŚCI UŻYTKOWNIKA
 4. Nie nabywamy praw własności do Treści użytkownika, które użytkownik przesyła na platformie Flux lub za jej pośrednictwem. Funkcjonujemy wyłącznie jako host, internetowa „tablica informacyjna” lub pasywny pośrednik przekazujący przesłane Treści użytkownika, przy zastrzeżeniu wszystkich szczególnych praw przyznanych użytkownikowi w niniejszej Umowie. Po przekazaniu Treści użytkownika, użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności oraz prawa użytkowania, które mogą mu przysługiwać do takich Treści użytkownika, z zastrzeżeniem pozwoleń, praw i licencji udzielonych nam w niniejszej Umowie (poniżej).

  Użytkownik musi być właścicielem lub posiadać prawa do Treści użytkownika, które przekazuje, jak również musi posiadać wszelkie pozwolenia, prawa i licencje opisane w niniejszej Umowie lub posiadać prawa do ich udzielenia. Jeżeli użytkownik nie jest wyłącznym właścicielem takich praw, musi dysponować wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami, prawami i licencjami, aby zawrzeć niniejszą Umowę oraz dopełnić jej postanowień. Na nasze żądanie, użytkownik udostępni nam wszelką wymaganą dokumentację w celu weryfikacji przestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszej Umowy.

  Użytkownik oświadcza i zaręcza że:

  1. wszelkie informacje udostępniane przez niego w związku z Treściami użytkownika są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne;
  2. przekazanie i korzystanie przez użytkownika z Treści użytkownika nie narusza: (i) niniejszej Umowy, (ii) żadnego prawa lub przepisu, ani (iii) żadnego prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa do ochrony wizerunku lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub organizacji;
  3. nie będziemy zobowiązani do zapłaty, ani poniesienia żadnych kwot na rzecz żadnej osoby lub podmiotu w wyniku korzystania przez nas z Treści użytkownika lub ich eksploatacji; oraz
  4. przekazanie i korzystanie z Treści użytkownika nie jest regulowane przez żaden związkowy układ zbiorowy lub układ zbiorowy stowarzyszenia twórców, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy sygnatariuszem żadnego takiego układu oraz że nie jesteśmy odpowiedzialni za dokonywanie płatności na rzecz stowarzyszenia twórców, ani tantiem w związku z takim przekazaniem lub korzystaniem z treści.

  W odniesieniu do Treści użytkownika zawierających oryginalne materiały wideo, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich praktyk w zakresie weryfikacji dokumentów tożsamości oraz prowadzenia dokumentacji wymaganych przez prawo lub przez nas, w tym na przykład, w odniesieniu do każdej osoby występującej w materiałach wideo, powinien posiadać: (a) jej imię i nazwisko, adres i datę urodzenia; oraz (b) czytelną kserokopię jej ważnego wydanego przez władze rządowe dokumentu tożsamości. Przesyłając takie Treści użytkownika, użytkownik może być zobowiązany do przekazania nam kopii takiej dokumentacji oraz swojego ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez władze rządowe oraz zastosowania się do innych naszych żądań w związku z takimi Treściami użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że inne osoby mogły opracować, przekazać nam oraz publicznie udostępnić Treści użytkownika, które są podobne do jego Treści użytkownika lub są takie same. Użytkownik jest świadomy, że nie będzie mu przysługiwać wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania lub eksploatacji Treści użytkownika, a ich przekazanie, publikacja lub wyświetlanie nie stanowi potwierdzenia ich nowatorstwa, pierwszeństwa lub oryginalności.

 5. NASZA LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA
 6. Przekazując Treści użytkownika na platformie Flux lub za jej pośrednictwem, użytkownik udziela nam oraz Spółkom dominującym ogólnoświatowej, bezterminowej licencji na przechowywanie (hosting), reprodukcję, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonanie, rozpowszechnianie, nadawanie, modyfikację, zmianę formatu, tłumaczenie lub wykorzystywanie Treści użytkownika na platformie Flux, Witrynach społecznościowych oraz we wszelkich innych kanałach, serwisach oraz na innych platformach należących do nas lub do Spółek dominujących, istniejących obecnie lub jeszcze nie stworzonych (łącznie zwanych „Kanałami”). Przekazując Treści użytkownika na platformie Flux lub za jej pośrednictwem, użytkownik również udziela nam oraz Spółkom dominującym ogólnoświatowej, bezterminowej, w pełni opłaconej oraz wolnej od opłat licencyjnych licencji (z możliwością udzielania dalszych licencji) na wykorzystanie oraz powoływanie się na jego nazwisko, logo, znaki, obraz lub inne charakterystyczne cechy identyfikacyjne w materiałach marketingowych, promocyjnych i biznesowych związanych z Kanałami. Licencja jest w pełni opłacona oraz wolna od opłat licencyjnych (co znaczy, że zarówno my, jak i Spółki dominujące nie musimy płacić użytkownikowi za licencję lub rozliczać się wobec niego z jej tytułu), niewyłączna (co znaczy, że użytkownik może również udzielić licencji na Treści użytkownika innym osobom) oraz przewiduje możliwość udzielania dalszych licencji (co znaczy, że my lub Spółki dominujące możemy wykorzystywać nasze podmioty powiązane i wykonawców, takich jak operatorzy sieci, do świadczenia usługi Flux). Licencje udzielone nam i Spółkom dominującym zaczną obowiązywać niezwłocznie z chwilą przekazania Treści użytkownika oraz pozostają w mocy bezterminowo, do czasu ich ewentualnego anulowania przez nas. Niemniej jednak, użytkownik przyjmuje do wiadomość, że nie mamy obowiązku przyjmować, przechowywać, wyświetlać lub wykorzystywać jakichkolwiek przekazanych Treści użytkownika (lub skorzystać z jakichkolwiek poszczególnych licencji lub praw udzielonych lub przysługujących nam), przy czym mamy prawo, według swojego własnego uznania, usunąć lub odmówić wykorzystania Treści użytkownika lub odmówić podjęcia jakichkolwiek działań w odniesieniu do takich treści. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że ani Treści użytkownika, ani też jakiekolwiek związane z nimi materiały o charakterze komercyjnym nie muszą być przedkładane do akceptacji przed ich wykorzystaniem.

  W ramach stosunków istniejących między nami, Spółkami dominującymi i użytkownikiem, wraz ze Spółkami dominującymi zastrzegamy sobie wyłączne prawo do sprzedaży reklam oraz do innej eksploatacji oraz czerpania korzyści z prowadzonej przez nas działalności oraz obsługi platformy Flux, jakichkolwiek Witryn społecznościowych lub innych Kanałów oraz jakichkolwiek związanych z tym uzgodnień, bez konieczności rozliczania się ani ponoszenia innych zobowiązań lub odpowiedzialności wobec użytkownika, bez względu na jakiekolwiek wykorzystanie Treści użytkownika.

  Przysługuje nam oraz Spółkom dominującym prawo do udzielania licencji, upoważniania oraz zlecania na innej podstawie stronom trzecim wykonania jakichkolwiek czynności, praw oraz podjęcia jakichkolwiek zobowiązań udzielonych lub nałożonych na podstawie niniejszej Umowy, a każdej takiej stronie trzeciej przysługiwać będą wszystkie warunki, prawa i licencje udzielone nam i/lub Spółkom dominującym na podstawie niniejszej Umowy.

  Użytkownik zwalnia nas oraz Spółki dominujące z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań lub powództw związanych z Treściami użytkownika, w tym m.in. z odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek użycia lub zaniechania użycia Treści użytkownika oraz roszczeń z tytułu zniesławienia, naruszenia praw do prywatności lub ochrony wizerunku, strat moralnych lub materialnych. My oraz Spółki dominujące mamy prawo dokonać cesji lub w inny sposób przenieść, podzlecić lub przekazać lub zlecić stronom trzecim wykonanie lub czerpanie korzyści z naszych/ich praw lub obowiązków wobec innych stron, bez konieczności rozliczania się, informowania, zawiadamiania lub ponoszenia innej odpowiedzialności wobec użytkownika. Użytkownik zrzeka się również bezterminowo wszelkich osobistych praw autorskich przysługujących w związku z Treściami użytkownika oraz w związku z wszelkimi prawami przyznanymi na podstawie niniejszej Umowy.

 
 1. ZASADY POSTĘPOWANIA

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać, ani świadomie godzić się na wykorzystywanie przez innych, platformy Flux lub Witryn społecznościowych:

 1. do przesyłania, wgrywania lub udostępniania Treści użytkownika lub innych materiałów o charakterze szkalującym, nienawistnym, pornograficznym, obscenicznym, pogróżkowym, obraźliwym lub szkodliwym, które mogłyby powodować nadmierną przykrość, niedogodność lub niepokój jakiejkolwiek innej osoby lub które w inny sposób stanowią naruszenie niniejszej Umowy;
 2. do grożenia, prześladowania, nękania, zastraszania, znęcania się, wykorzystywania, obrażania lub w inny sposób krzywdzenia innych osób;
 3. w sposób łamiący lub naruszający prawa jakiejkolwiek innej osoby, w tym np. prawa autorskie innych osób lub ich prawo do prywatności;
 4. do przesyłania, wgrywania lub udostępnienia niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, na przykład, wiadomości-śmieci, spamu, listów rozsyłanych systemem łańcuszkowym, systemów piramidowych lub materiałów o podobnym charakterze;
 5. do ujawniania Informacji osobowych swoich lub innych osób, w tym np. na profilu Członka lub Witrynie społecznościowej;
 6. do gromadzenia Informacji osobowych o innych Członkach lub użytkownikach, w tym np. poprzez rozsyłanie spamu lub phishing;
 7. do tworzenia fałszywej tożsamości, która wprowadza innych w błąd co do tożsamości nadawcy lub źródła wiadomości, np. użytkownikowi nie wolno podawać się za jakąkolwiek inną osobę;
 8. do przesyłania, wgrywania lub udostępniania wszelkich materiałów, które w przypadku ich bezpośredniego opublikowania stanowiłoby naruszenie postanowień niniejszej Umowy lub które zawierają jakiegokolwiek wirusa lub inny szkodliwy plik lub program lub też które mogą w inny sposób uszkodzić nasze serwisy internetowe lub nasze systemy komputerowe lub jakikolwiek system komputerowy strony trzeciej;
 9. w sposób mogący powodować przerwę w funkcjonowaniu, uszkodzenie lub obniżenie wydajności naszych serwisów, sprzętu lub sieci lub serwisów, sprzętu lub sieci innego użytkownika;
 10. w celu zakrycia, przesłonienia lub ingerencji w jakąkolwiek reklamę na platformie Flux lub Witrynach internetowych;
 11. przy użyciu jakichkolwiek niedozwolonych środków;
 12. do jakichkolwiek nielegalnych celów; lub
 13. w jakikolwiek inny sposób, który narusza niniejszą Umowę lub co do którego może istnieć uzasadnione przeświadczenie, że wywrze on na nas niekorzystny wpływ lub negatywnie wpłynie na wartość naszej firmy, jej nazwę lub renomę.

W przypadku powzięcia wiedzy o przypadku niewłaściwego postępowania na platformie Flux lub Witrynach społecznościowych (np. cyber-nękanie, napastowanie lub inne niewłaściwe lub przestępcze działania), prosimy zgłoszenie nam takiego przypadku wybierając z rozwijanego menu zakładkę „More” lub „My Pages” i wybranie funkcji „Report Abuse” (Zgłoś naruszenie). Funkcja „Report Abuse” jest również dostępna po kliknięciu w ikonę ‘Flag’, która towarzyszy profilowi Członka lub Treściom użytkownika. Można się z nami również skontaktować pod adresem legal@flux.com.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje korzystanie z serwisu, w tym m.in. za wszelkie działania wykonywane na jego koncie Flux lub przy użyciu jego Identyfikatora użytkownika. Informacje i materiały na platformie Flux oraz Witrynach społecznościowych są udostępniane wyłącznie do osobistego i prywatnego użytku i nie mogą bez naszej wyraźnej zgody być wykorzystywane w żadnych celach biznesowych lub komercyjnych. Na przykład, bez naszej wyraźnej zgody użytkownik nie ma prawa kopiować, przesyłać, odtwarzać (reverse engineer) niczego co jest dostępne na platformie Flux lub Witrynach społecznościowych, ani też stosować techniki wykorzystującej ramki do wyodrębniania i wyświetlania w ramce dowolnej części Flux lub Witryn społecznościowych. O ile wyraźnie nie postanowimy inaczej, użytkownik nie ma również prawa modyfikować informacji lub materiałów dostępnych na platformie Flux lub Witrynach społecznościowych poprzez tworzenie witryn łączących w sobie treści z różnych źródeł, sporządzanie opracowań utworów lub w inny sposób. Korzystanie przez użytkownika z platformy Flux oraz Witryn społecznościowych podlega wszelkim obowiązującym prawom, przepisom i traktatom.

 
 1. REKLAMA, ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (MALWARE)

Co jakiś czas, w ramach korzystania z platformy Flux lub Witryn społecznościowych użytkownik może nawiązać kontakt lub wejść w interakcję z podmiotami zewnętrznymi, m.in. naszymi reklamodawcami, sponsorami lub partnerami akcji promocyjnych (łącznie zwanymi „Reklamodawcami”), jak również zostać przekierowany na ich witryny lub też pozyskać lub korzystać z ich towarów i usług. Wszelka taka komunikacja, kontakty oraz użytek mają miejsce wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a Reklamodawcami. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie działania, ani transakcje, w tym m.in. za żadne umowy, obietnice, oświadczenia, gwarancje lub inne warunki, które mogą istnieć w relacji między użytkownikiem i jakimkolwiek Reklamodawcą, ani też za żadne towary lub usługi, które użytkownik mógł nabyć lub uzyskać od jakiegokolwiek Reklamodawcy.

Tworzymy Flux z wielką dbałością i dumą, dlatego też zawsze jesteśmy uczuleni na techniczne usterki, które wpływają na jej funkcjonowanie. Usuwamy wszystkie wykryte usterki, które istnieją po naszej stronie. Niestety, Urządzenie użytkownika może być źródłem pewnych problemów rzutujących na jego doświadczenia z platformą Flux, na które to problemy nie mamy wpływu. Nieoczekiwane zachowanie, treści lub reklamy mogą być wynikiem obecności na Urządzeniu użytkownika złośliwego oprogramowania (malware). Malware to oprogramowanie zainstalowane w systemie komputerowym w złym zamiarze, zwykle bez wiedzy lub zgody właściciela. Złośliwe oprogramowanie to m.in. wirusy komputerowe, programy rejestrujące naciskane klawisze (key loggers), złośliwe aktywne treści, podstępne programy oraz dialery. Chociaż nieustannie ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w celu zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania wszystkich elementów platformy Flux, czasami złośliwe oprogramowanie może zakłócić korzystanie z platformy Flux, Witryn Flux oraz innych odwiedzanych witryn i serwisów. Sugerujemy podjęcie niektórych z poniższych działań, które mogą pomóc w usunięciu z Urządzenia złośliwego oprogramowania oraz zapobiec jego instalacji w przyszłości:

 1. Zaktualizuj swój komputer lub inne Urządzenie korzystając z usługi automatycznych aktualizacji systemu Windows (Windows Update) (dostępnej w menu Narzędzia w przeglądarce Internet Explorer)
 2. Zainstaluj narzędzie do usuwania oprogramowania typu spyware, takie jak Spybot Search and Destroy lub AdAware w celu oczyszczenia swojego komputera lub innego Urządzenia ze złośliwego oprogramowania
 3. Zainstaluj program antywirusowy, taki jak Norton Anti-Virus lub McAfee Virus-Shield
 4. Zainstaluj program Microsoft Defender (dla komputerów z systemem Windows)

Prosimy zauważyć, że nie możemy przyjąć odpowiedzialności za skutki działania jakiegokolwiek oprogramowania stron trzecich, w tym m.in. złośliwego oprogramowania na Urządzeniu lub w systemie użytkownika. Prosimy uważnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w dziale Pomoc lub Wsparcie na każdej witrynie oferującej oprogramowanie do pobrania. W przypadku wykrycia na swoim Urządzeniu lub w swoim systemie jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania, sugerujemy również skontaktowanie się z wykwalifikowanym technikiem komputerowym. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności wciąż występują problemy, prosimy o kontakt z nami.

 
 1. KONKURSY, LOTERIE, AUKCJE, PROMOCJE

Co jakiś czas my lub nasi usługodawcy, licencjobiorcy, dostawcy lub Reklamodawcy możemy przeprowadzić promocje na platformie Flux lub Witrynach społecznościowych lub za ich pośrednictwem, w tym m.in. aukcje, konkursy lub loterie („Promocje”). Każda Promocja może podlegać Warunkom dodatkowym, które zostaną opublikowane lub w inny sposób udostępnione użytkownikowi i na potrzeby każdej Promocji uznaje się je za włączone do treści niniejszej Umowy. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z Warunkami dodatkowymi i ich przestrzeganie.

 
 1. WITRYNY ZEWNĘTRZNE

Ani my, ani Spółki dominujące nie jesteśmy odpowiedzialni za odnośniki do witryn stron trzecich („Witryny zewnętrzne”) udostępnione lub używane przez użytkownika na platformie Flux lub Witrynach społecznościowych lub w związku z nimi. Nie weryfikujemy, nie popieramy, ani nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za Witryny zewnętrzne, ich praktyki biznesowe lub praktyki w zakresie ochrony prywatności, ani za żadne ich towary lub usługi. Jeżeli Witryna zewnętrzna pozyskuje od użytkownika Informacje osobowe lub je gromadzi, nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Dlatego też, korzystając z Zewnętrznej witryny zawsze należy kierować się swoim najlepszym osądem.

 
 1. OPŁATY

Korzystając z platformy Flux lub Witryn społecznościowych użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy prawo pobierać opłaty za nasze produkty i usługi oraz cofnąć dostęp i/lub możliwość z korzystania z serwisów w przypadku braku wymaganej zapłaty.

 
 1. DEZAKTYWACJA LUB ZAMKNIĘCIE KONTA FLUX

Użytkownik może dezaktywować swoje konto Flux w dowolnym czasie z dowolnego powodu wybierając „More” lub „My Pages” z rozwijanego menu i klikając „Account” (lub „My Account”) w celu edycji swojego konta Flux, a następnie klikając polecenie „Deactivate My Account” (Dezaktywuj konto) i postępując zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. My również możemy w dowolnym czasie zamknąć konto Flux użytkownika lub ograniczyć jego funkcjonalność z dowolnego powodu oraz bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

 
 1. KONTAKTY MIĘDZY CZŁONKAMI; SPORY

Kontakty, korespondencja oraz transakcje (online lub offline) między użytkownikiem a jakimkolwiek innym Członkiem, użytkownikiem, Reklamodawcą, Witryną zewnętrzną lub inną organizacją znalezioną na platformie Flux lub Witrynach społecznościowych lub za ich pośrednictwem przebiegają wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a takimi osobami lub podmiotami i wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi użytkownik. Zastrzegamy sobie prawo, przy czym nie mamy takiego obowiązku, do monitorowania lub angażowania się w spory pomiędzy użytkownikiem a takimi innymi Członkami, użytkownikami lub organizacjami. W przypadku zaistnienia takiego sporu, użytkownik zwalnia nas, Spółki dominujące oraz naszych dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, spółki zależne, podmioty powiązane, licencjodawców, licencjobiorców, dostawców usług operacyjnych, Reklamodawców oraz dostawców (łącznie zwanych „Zwolnionymi stronami”) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, szkód faktycznych lub następczych, znanych lub nie, wynikających z takiego sporu lub z nim związanych.

 
 1. ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zapewnia, że: (a) w świetle prawa posiada prawo i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy i przestrzegania jej postanowień lub w przypadku użytkownika w wieku 13-17 lat lub użytkownika niepełnoletniego w świetle prawa miejsca zamieszkania, rodzice lub opiekunowie prawni użytkownika wyrazili w jego imieniu zgodę na zawarcie niniejszej Umowy; (b) wszelkie informacje przekazane nam przez użytkownika są dokładne, kompletne i aktualne; (c) posiada lub dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do wykonania niniejszej Umowy; oraz (d) jego działania są zgodne z prawem w każdej jurysdykcji, w której korzysta z platformy Flux lub Witryn społecznościowych.

 
 1. ZASTRZEŻENIA, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

FLUX, WITRYNY SPOŁECZNOŚCIOWE, WSZELKIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY, USŁUGI, PRODUKTY ORAZ OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE LUB UDOSTĘPNIANE NA PLATFORMIE FLUX LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM (ŁĄCZNIE ZWANE „ELEMENTAMI FLUX”) SĄ UDOSTĘPNIANE W TAKIM STANIE W JAKIM SĄ. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z ELEMENTÓW FLUX NA SWOJE WŁASNE RYZYKO, A MY WYŁĄCZAMY WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE. NIE UDZIELAMY GWARANCJI NA ELEMENTY FLUX, ANI NIE GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZESYŁANIU INFORMACJI OSOBOWYCH ZA ICH POŚREDNICTWEM, NIE GWARANTUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE ELEMENTY FLUX BĘDĄ INACZEJ FUNKCJONOWAĆ LUB DZIAŁAĆ W KONKRETNY SPOSÓB, ŻE JAKIEKOLWIEK USTERKI ZOSTANĄ USUNIĘTE, ANI ŻE ELEMENTY FLUX (LUB SERWERY, SIECI LUB USŁUGI JE UDOSTĘPNIAJĄCE) BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE KORZYSTANIE Z ELEMENTÓW FLUX PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE ZGODNE Z PRAWEM W DANEJ JURYSDYKCJI. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z ELEMENTÓW FLUX, NINIEJSZEJ UMOWY LUB JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW DODATKOWYCH, WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI JEST MOŻLIWOŚĆ ZAPRZESTANIA KORZYSTANIA Z ELEMENTÓW FLUX.

Z powodu ograniczonej wydajności serwisu, niektóre wiadomości lub przesyłane dane mogą nie zostać niezwłocznie zrealizowane lub mogą nie zostać zrealizowane w ogóle, a niektóre funkcje mogą zostać ograniczone, opóźnione lub mogą przestać funkcjonować. Flux nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię lub opóźnienie, tak więc użytkownik nie powinien zdawać się na Elementy Flux przy realizacji poszczególnych transakcji, prowadzeniu korespondencji lub korzystaniu z danych Treści użytkownika. Ponadto, Flux nie ponosi odpowiedzialności za złośliwy kod, opóźnienia, niedokładności, błędy lub przeoczenia wynikające z korzystania przez użytkownika z Elementów Flux. Flux nie ponosi odpowiedzialności za żaden problem, niepoprawne funkcjonowanie, opóźnienie, uszkodzenie lub awarię internetu lub jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania, systemu lub usługi, czy to w wyniku np. jakiegokolwiek wirusa, błędów oprogramowania, ingerencji, oszustwa, innego błędu, przeoczenia, przerwy, usterki, opóźnienia, awarii łącza komputerowego lub sieci, problemów technicznych, przeciążenia internetu i/lub nadmiernego zwiększenia ruchu na jakiejkolwiek stronie, czy też z jakiegokolwiek innego powodu. Flux nie jest odpowiedzialna za żadne opóźnienie lub niewykonanie świadczeń wynikające z działań sił natury, sił lub przyczyn, na które Flux w normalnych okolicznościach nie ma wpływu.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Flux NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY, USZCZERBEK LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (CZY TO POWSTAŁE NA GRUNCIE PRAWA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, OBOWIĄZKU USTAWOWEGO LUB Z INNEGO TYTUŁU ORAZ NAWET JEŻELI MOŻNA BYŁO JE PRZEWIDZIEĆ LUB JEŻELI CZŁONKOWIE LUB UŻYTKOWNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD) POWSTAŁE W WYNIKU LUB DOTYCZĄCE: (I) ELEMENTÓW FLUX; (II) UŻYTKOWANIA, WYDAJNOŚCI LUB FUNKCJONOWANIA ELEMENTÓW FLUX; (III) JAKIEGOKOLWIEK ŚLEDZTWA AMERYKAŃSKIEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI LUB WŁADZ RZĄDOWYCH DOTYCZĄCEGO KORZYSTANIA Z ELEMENTÓW FLUX; (IV) JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z PRAWAMI PRZYSŁUGUJĄCYMI WŁAŚCICIELOM PRAW AUTORSKICH; ORAZ (V) JAKICHKOLWIEK KONTAKTÓW, KOMUNIKACJI LUB TRANSAKCJI Z JAKIMKOLWIEK CZŁONKIEM, UŻYTKOWNIKIEM LUB ORGANIZACJĄ ZNALEZIONĄ NA ELEMENTACH FLUX LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM CZY TEŻ JAKIEGOKOLWIEK POSTĘPOWANIA TAKIEGO CZŁONKA, UŻYTKOWNIKA LUB ORGANIZACJI. FLUX NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY LUB USZCZERBEK, W TYM M.IN. ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA. NIEKTÓRE STANY NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB ODSZKODOWAŃ, TAK WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ DO UŻYTKOWNIKA ZASTOSOWANIA. NIEMNIEJ JEDNAK, W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FLUX WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT, USZCZERBKU LUB ROSZCZEŃ NIE PRZEKROCZY KWOTY 100,00 USD (STO DOLARÓW).

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE W PRZYPADKU PONIESIENIA JAKICHKOLWIEK SZKÓD, STRAT LUB USZCZERBKU POWSTAŁYCH W WYNIKU LUB ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIAMI LUB ZANIECHANIEM FLUX, SZKODY NIE SĄ NIEODWRACALNE LUB ICH ZAKRES NIE JEST WYSTARCZAJĄCY, ABY UŻYTKOWNIK MÓGŁ WYSTĄPIĆ O WYDANIE NAKAZU SĄDOWEGO UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO EKSPLOATACJĘ ELEMENTÓW FLUX LUB INNEJ WITRYNY LUB TREŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ LUB KONTROLOWANYCH PRZEZ FLUX.

Uzyskując dostęp do Elementów Flux lub korzystając z nich, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może zrzekać się w ten sposób praw z tytułu nieznanych lub nieoczekiwanych roszczeń oraz potwierdza, że zapoznał się z treścią, rozumie oraz wyraźnie zrzeka się korzyści wynikających z par. 1542 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia, który stanowi, że: „Ogólne odstąpienie od dochodzenia roszczeń nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wiedział lub nie podejrzewał, że mu przysługują w momencie dokonania odstąpienia, a które, jeżeli byłyby mu znane, z pewnością miałaby istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem”.

 
 1. 14.ZABEZPIECZENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć, zapewnić obronę przed i zwolnić Flux z wszelkich roszczeń, powództw, strat, wydatków, odszkodowań lub kosztów (w tym uzasadnionych wynagrodzeń adwokackich) dotyczących lub wynikających z: (i) korzystania przez użytkownika z Elementów Flux; (ii) jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa, przepisu lub regulacji; (iii) przekazania, przesłania, wyświetlania, rozpowszechniania, reprodukcji, modyfikacji, tworzenia opracowań, przechowywania, sprzedaży, przeniesienia lub innego wykorzystania przez użytkownika Treści użytkownika lub innych materiałów; lub (iv) kradzieży, ujawnienia, udostępnienia lub innego niewłaściwego użycia swojego Identyfikatora użytkownika lub konta Flux. Flux zastrzega sobie prawo do podjęcia się, w na swój koszty, wyłącznej obrony przed takimi roszczeniami lub powództwami oraz kontroli na takimi roszczeniami i powództwami oraz wszelkimi negocjacjami ugodowymi. Użytkownik zobowiązuje się w pełni współpracować w ramach prowadzonej obrony lub negocjacji ugodowych, w zakresie w jakim Flux mogą tego zażądać. Użytkownik zobowiązuje się nie zaspakajać żadnego roszczenia, ani powództwa bez wyraźnej zgody Flux.

 
 1. 15.OBOWIĄZUJĄCE PRAWO; WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA I MIEJSCOWA; INNE WARUNKI

Niniejsza Umowa oraz korzystanie przez użytkownika z Elementów Flux podlega prawu stanu Nowy Jork (bez względu na jakiekolwiek postanowienia norm kolizyjnych) obowiązującemu w odniesieniu do umów zawieranych, sporządzanych i w całości wykonywanych w Nowym Jorku. Dla potrzeb wszelkich roszczeń lub powództw na gruncie prawa lub zasad słuszności, użytkownik zgadza się podlegać i nie będzie wnosić sprzeciwu wobec wyłącznej i obowiązkowej właściwości rzeczowej i miejscowej sądów stanowych i federalnych mieszczących się w stanie i hrabstwie Nowy Jork oraz zobowiązuje się nie wnosić sprzeciwu wobec takiej właściwości rzeczowej lub miejscowej powołując się na brak takiej właściwości, niewłaściwość forum (doktryna forum non conveniens) lub na innej podstawie. W zakresie w jakim zastosowanie może mieć ustawa Uniform Computer Information Transactions Act, użytkownik zgadza się na wyłączenie spod tej ustawy oraz wyraźnie wyłącza jej obowiązywanie.W JAKIMKOLWIEK POWÓDZTWIE LUB POSTĘPOWANIU WNIESIONYM W CELU WYEGZEKWOWANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB DOTYCZĄCYM ELEMENTÓW FLUX UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.

Niniejsza Umowa, wraz z Polityka prywatności, wszelkimi Dodatkowymi warunkami, Regulaminami oraz innymi procedurami i politykami, które zostały włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem, a nami w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z Elementów Flux i Kanałów i zastępuje wszelkie uprzednie porozumienia lub porozumienia o niezgodnej treści.

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez okres, przez który użytkownik pozostaje Członkiem lub użytkownikiem Elementów Flux. Niemniej jednak, każde postanowienie, które musi pozostać w mocy, aby umożliwić nam wyegzekwowanie jego sensu (w tym m.in. zabezpieczenia przed odpowiedzialnością, gwarancje i ograniczenia odpowiedzialności) będzie nadal obowiązywać pomimo rozwiązania niniejszej Umowy, przy czym jednak użytkownik nie ma prawa wystąpić z żadnym roszczeniem wynikającym z niniejszej Umowy lub faktu korzystania przez niego z Elementów Flux po upływie jednego roku od daty jego powstania. Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi odstąpienia od możliwości jego egzekucji. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na wszelkie pozostałe postanowienia, a niniejsza Umowa zostanie zmieniona w stopniu koniecznym, aby nadać jej ważność i uczynić ją wykonalną. Niniejsza Umowa nie ma w zamiarze ustanawiać, ani nie ustanawia żadnego stosunku pośrednictwa, spółki, joint venture, stosunku pracy, ani franszyzy. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, nie istnieją żadni beneficjenci niniejszej Umowy będący stroną trzecią. Wszystkie nagłówki paragrafów w niniejszej Umowa zostały w niej umieszczone wyłącznie dla ułatwienia i nie wywierają skutku prawnego.

W zakresie w jakim oprogramowanie związane z Flux podlega amerykańskiej kontroli eksportowej, nie może być ono od nas pobierane lub w inny sposób eksportowane: (A) do żadnego kraju, na który USA nałożyły embargo na eksport towarów, ani też do obywatela lub mieszkańca takiego kraju; lub (B) do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu figurującego na liście podmiotów objętych sankcjami (Specially Designated Nationals) prowadzonej przez amerykański Departamentu Skarbu lub też w wykazie podmiotów objętych sankcjami (Table of Deny Orders) prowadzonym przez amerykański Departament Handlu. Pobierając lub używając oprogramowania związanego z Flux, użytkownik tym samym potwierdza, że nie znajduje się w żadnym takim kraju, nie jest obywatelem lub mieszkańcem żadnego takiego kraju (ani nie znajduje się po jego kontrolą) oraz że nie figuruje na żadnej takiej liście.

Użytkownik przyjmuje i uznaje, że według naszego własnego uznania możemy dokonać stwierdzenia przestrzegania przez niego postanowień niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do jakichkolwiek Elementów Flux według naszego własnego uznania, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia lub ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego. Każde naruszenie niniejszej Umowy może zostać zgłoszone organom wymiaru sprawiedliwości.

Niniejsza Umowa w sprawie warunków użytkowania została ostatnio zmieniona w dniu wskazanym powyżej oraz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Copyright © MTV Networks, oddział Viacom International Inc. 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.